Obchodní podmínky

internetový obchod: www.kuptolevne.cz

Provozovatel: Macley s.r.o.

IC: 24716219

DIC: CZ24716219

Sídlem: Praha 9, Čakovice, Marie Podvalové 902/3, 196 00


email: obchod@kuptolevne.cz

 

Provozovatel Macley s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za závazky společnosti Dappa spol. s r.o.. Ohledně společnosti Dappa spol. s r.o. se prosím obracejte na email dappaspolsro@gmail.com.Další informace jsou uvedeny na internetovém obchodě prodávajícího, dostupného z internetové adresy www.kuptolevne.cz.


Čl. I

Obecná a úvodní část

Účelem těchto obchodních podmínek je upravit práva a povinnosti mezi obchodní společností Macley s.r.o., sídlem Praha 9, Čakovice, Marie Podvalové 902/3, 196 00  (dále jako prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé, a to při realizaci nákupu kupujícího v internetovém obchodě prodávajícího nebo i v případě koupě zboží kupujícím od prodávajícího jinou formou.

Pokud prodávající a kupující uzavřou kupní či jinou smlouvu individuálně, to jest písemně s rozdílně specifikovanými právy a povinnostmi stran, než je uvedeno v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, je pro takový konkrétní případ závazné znění této individuálně písemně uzavřené kupní či jiné smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se však bezvý hradně použijí na ostatní obvykle uzavírané smlouvy mezi prodávajícím a kupujícími v rámci nákupu zboží na internetovém obchodě prodávajícího, a kupující zaškrtnutí pole "Potvrzuji, že jsem si přečetl tyto Všeobecné obchodní podmínky a souhlasím s nimi" a poklikáním na ikonu "odeslat" při činění objednávky na internetovém obchodě prodávajícího s tímto vyslovuje souhlas.

Vzhledem k rozdílné právní úpravě v právních předpisech tyto Všeobecné obchodní podmínky také upravují rozdílně práva a povinnosti kupujících, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako spotřebitelé (dále jako spotřebitel či spotřebitelé) ve smyslu zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících zákonů, a rozdílně práva a povinnosti kupujících, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako fyzické či právnické osoby, které jsou podnikatelé ve smyslu zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, či jiných zákonů, a kteří v těchto vztazích jednají v rámci své podnikatelské činnosti (dále jako kupující-podnikatel).

Pokud v těchto Všeobecných obchodních podmínkách není výslovně použito označení spotřebitel, spotřebitelé, kupující-podnikatel či obdobné označení, týká se příslušná úprava práv a povinností mezi prodávajícím a kupujícími jak případů, kdy kupující je spotřebitel, tak také případů, kdy kupující je kupující-podnikatel. V takovém případě je v těchto Všeobecných obchodních podmínkách použito obecného označení "kupující".

Pokud je však v těchto Všeobecných obchodních podmínkách výslovně použito označení spotřebitel, spotřebitelé, kupující-podnikatel či obdobné označení, použije se příslušná úprava práv a povinností, ve které bylo tohoto označení použito, pouze pro případy, kdy osoba konkrétního kupujícího spadá pod specifikaci spotřebitele nebo v opačném případě specifikaci kupujícího-podnikatele dle výše uvedeného.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačním řádem společnosti Macley s.r.o., který je jejich součástí a zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy upravujícími práva a povinnosti mezi prodávajícím a spotřebitelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačním řádem společnosti Macley s.r.o., který je jejich součástí a zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy upravujícími práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelem.

V případě rozdílné úpravy práv a povinností v právních předpisech a těchto Všeobecných obchodních podmínkách bude použito těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to v rozsahu, ve kterém je možnost odchýlit se od úpravy v právních předpisech, obsažené těmito předpisy, připuštěna.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky kupujícím podnikatelem a potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva, zároveň práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy Kupující výslovně souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v okamžiku odeslání závazné objednávky.

Specifikace některých termínů:

Spotřebitelskou smlouvou se ve smyslu §52 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, rozumí smlouva kupní, smlouva o dílo, či jiná smlouva, kdy stranami takové smlouvy je na jedné straně prodávající a na druhé straně spotřebitel. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující-podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Takový kupující uvede v registraci na internetovém obchodu prodávajícího své IČ. Na základě tohoto bude považován za kupujícího-podnikatele.

Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Čl. II

Objednávka zboží kupujícím

Kupující souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami stvrzuje, že je právně způsobilý k činění veškerých právních úkonů souvisejících s objednávkou zboží a uzavřením kupní smlouvy. V případě nezletilých, kteří nemají dostatečnou právní způsobilost k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, může být ve smyslu §422 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v případě vzniku škody založena odpovědnost jejich zákonných zástupců.

Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci. Za zboží vyšší hodnoty je považováno zboží, které v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami je možné odebrat pouze po úhradě zálohové faktury (viz dále čl. IV).

Uzavírání kupních smluv mezi kupujícím a prodávajícím

Kupující může s prodávajícím uzavírat kupní smlouvy a objednávat jím poptávané zboží na internetovém obchodě prodávajícího, nebo individuálně dle dohody s prodávajícím osobně v provozovně prodávajícího či na základě kupujícím zaslané individuálně dojednané písemně vyhotovené kup ní smlouvy, podepsané za kupujícího, a následné zaslání jednoho vyhotovení této smlouvy prodávajícím kupujícímu, po jejím podpisu za prodávajícího. Všechny výše uvedené formy objednávek a uzavírání kupních smluv jsou závazné.

Obvyklá forma objednávky a uzavření kupní smlouvy - internetový obchod

Kupující se pro účely objednávky zboží od prodávajícího dle předchozího odstavce těchto Všeobecných obchodních podmínek zaregistruje elektronickou formou na internetovém obchodě prodávajícího (dále jako registrace), přičemž se zavazuje uvádět v této registraci pouze a jen pravdivé informace, a v případě změny některého z registračních údajů tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu oznámit. Za uvedení nesprávných či neplatných údajů při registraci a případně způsobenou škodu či ušlý zisk odpovídá kupující. Kupující se také zavazuje přebírat na emailové adrese, v registraci jím uvedené, řádně všechny emaily související s objednávkou, které prodávající kupujícímu zašle. Kupující se také zavazuje, že neumožní přístup do emailové schránky, kterou je možno odesílat emaily z adresy uvedené kupujícím v jeho registraci na internetovém obchodě prodávajícího. V případě přístupu třetí osoby do emailové schránky kupujícího a jednání takové osoby s prodávajícím bez vědomí kupujícího nese odpovědnost za toto zneužití emailové schránky kupující.

Prodávající potvrzuje objednávky činěné kupujícími elektronickou formou v přehledu objednávek kupujícího, do které kupující získá přístup po jeho přihlášení do internetového obchodu na základě jeho předešlé registrace. Současně s potvrzením objednávky však bude pro lepší informovanost kupujícího o tomto kupujícímu odeslán informační email na jím v registraci uvedenou emailovou adresu.

Individuální forma objednávky - uzavření kupní smlouvy osobně v sídle prodávajícího či písemným uzavřením kupní smlouvy zasláním jejího písemného vyhotovení poštou

Kupující může uzavřít kupní smlouvu také osobně v sídle prodávajícího. V takovém případě nabývá kupní smlouva platnosti a účinnosti v okamžik podpisu písemného vyhotovení kupní smlouvy oběmi stranami.
V případě zaslání podepsaného vyhotovení listiny se zamýšlenou kupní smlouvou, jehož znění strany předtím dojednaly, kupujícím na adresu prodávajícího, nabývá kupní smlouva platnosti a účinnosti okamžikem podpisu listiny obsahující zamýšlenou kupní smlouvu také prodávajícím. Prodávající se zavazuje odeslat kupujícímu podepsané vyhotovení kupní smlouvy na adresu, kterou kupující prodávajícímu uvede.

Změna objednávky a kupní smlouvy

V případě potřeby kupujícího jeho objednávku resp. kupní smlouvu po okamžiku potvrzení prodávajícím resp. uzavření kupní smlouvy měnit, je tato změna možná již pouze po vzájemné dohodě kupujícího s prodávajícím.

Čl. III

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Cena, za kterou prodávající zboží nabízí, je uvedena v jeho ceníku, jehož znění včetně dat účinností jednotlivých verzí ceníku jsou uvedeny na internetové adrese http://www.kuptolevne.cz/ostatni/cenik/.

Čl. IV

Platební podmínky

Kupní cenu za prodávajícím dodávané zboží hradí kupující jedním z následujících způsobů:

a)platbou v hotovosti,
b)bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího,
c)platbou za použití platební karty,
d)platbou za použití služby PaySec
e)splátkovým prodejem za využití služby HomeCredit

Pokud v případě objednávky zboží na internetovém obchodě nebude možnost zvýraznit, zaškrtnout či jinak vybrat některý z uvedených způsobů plateb kupní ceny, není u tohoto zboží tato platba možná a je třeba zvolit jiný způsob platby.

a) Platba v hotovosti

Platbou v hotovosti se rozumí platba formou předání finanční částky v hotovosti prodávajícímu na adrese jeho sídla, nebo předáním této částky přepravci zboží, který zajišťuje jeho přepravu ke kupujícímu. V případě, kdy je nutné k dodání zboží uhradit předem zálohovou fakturu (viz dále) je možné zálohovou fakturu hradit bezhotovostním převodem a částku k úhradě zbytku kupní ceny následně uhradit hotově při převzetí zboží.

b) Vklad hotovosti na bankovní účet prodávajícího

Vkladem hotovosti na bankovní účet prodávajícíh

c) Převod na bankovní účet prodávajícího - příkaz k úhradě

Bezhotovostním převodem se rozumí zaslání finanční částky formou bankovního převodu na účet prodávajícího na základě příkazu k úhradě. Číslo bankovního účtu prodávajícího, variabilní symbol a případně jiné označení platby je uvedeno na faktuře vystavené k úhradě zboží či zálohy na toto zboží.

Internetový obchod prodávajícího podporuje také služby mPeníze a ePlatby, při jejichž využití je kupujícímu vyplněn formulář k uskutečnění příkazu k úhradě z jeho účtu automaticky. Jedná se však o standardní bankovní převod formou internetového bankovnictví, pouze s úsporou času a námahy na vyplňování údajů jako jsou čísla účtu, variabilní symboly a podobně.

c) Platba za použití platební karty (dočasně mimo provoz)

Úhradu kupní ceny zboží je možno provést také tak, že kupující zvolí při výběru a objednávce zboží na internetovém obchodě prodávajícího způsob platby platební kartou přes internet, následně vyplní požadované údaje na internetové bráně poskytovatele této služby (kterým je třetí osoba a prodávající tak nemá k údajům o platební kartě kupujícího přístup) a po vyplnění těchto údajů je poskytovatelem těchto služeb proveden bankovní převod na účet prodávajícího, a kupujícímu kupní cena odečtena z jeho bankovního účtu či v případě kreditní karty naúčtovaná jako platba touto kartou. Jedná se tedy o zvláštní druh bezhotovostní platby za využití údajů z platební karty přes síť internet.

d) Platba za použití služby PaySec (dočasně mimo provoz)

Pokud má kupující vytvořen účet na službě PaySec provozované Československou obchodní bankou, a. s., je možné provést úhradu také za využití této služby. Konkrétní postup v takovém případě se řídí návodem k použití této služby dostupným z www.paysec.cz.


e) Splátkový prodej za využití služeb společnosti Home Credit (dočasně mimo provoz)

Zboží může za splnění podmínek splátkového prodeje a obchodních podmínek společnosti Home Credit a.s. kupující hradit prodávajícímu formou splátek při využití služeb této společnosti. Možnost splátkového prodeje je však v souladu s podmínkami poskytování úvěrů společností Home Credit a.s. omezena pouze na případy, kdy je kupujícím fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý zdroj příjmů.

V případě zájmu o tento druh úhrady kupní ceny zboží kupující uzavře smlouvu o splátkovém prodeji osobně na adrese sídla prodávajícího po předchozí domluvě, nebo při objednávce zboží na internetovém obchodě prodávajícího zvolí jako způsob platby splátkový prodej, načež bude automaticky přesměrován na internetové stránky společnosti Home Credit a.s. kde vyplní příslušné formuláře a následně se dozví o schválení či odmítnutí udělení úvěru na objednávané zboží. Následně v takovém případě bude společně s dodáním zboží kupujícím podepsána samostatná smlouva o splátkovém prodeji při převzetí zboží. Návrh takovéto smlouvy tak, jak je obvykle uzavírána, je dostupný z internetové adresy http://www.homecredit.cz.

Bližší podmínky splátkového prodeje jsou stranoveny v Obchodních podmínkách splátkového prodeje za využití služeb společnosti Home Credit a.s. platných od data 01.01.2010 a dostupných z této internetové adresy: http://www.kuptolevne.cz/prubeh-nakupu/splatky/.

V případě jakýchkoliv nejasností poskytne prodávající informace kupujícím na požádání.

Souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami kupující také stvrzuje, že se obeznámil s Obchodními podmínkami splátkového prodeje společnosti Home Credit a.s. platnými od data 1.10.2009 a že s nimi souhlasí.

Další ustanovení o platbách kupní ceny zboží:

Kupní cenu zboží je po dohodě možné zaplatit hotově v okamžik převzetí zboží na adrese sídla prodávajícího, nebo před tímto okamžikem na základě zálohové faktury (u některého zboží je platba zálohové faktury předem vyžadována - viz dále).

Okamžikem úhrady kupní ceny či zálohy na toto zboží je okamžik připsání na účet prodávajícího či předání peněž v hotovosti předávajícímu či přepravci zboží.

Zvláštní druh zboží či okolnosti - záloha

Některé zboží nabízené prodávajícím lze zakoupit pouze při předcházejícím uhrazení zálohy na toto zboží, přičemž se jedná zejména o zboží, které nelze platit hotově při nákupu na internetovém obchodě prodávajícího (při objednávce na internetovém obchodě prodávajícího nelze zvolit takový způsob platby, kdy by nebyla zálohová částka již před okamžikem dodání zboží v dispozici prodávajícího). Takové zboží je označeno také v ceníku prodávajícího. Současně s tím je u takového zboží v ceníku prodávajícího a na internetovém obchodě prodávajícího u zboží uvedeno, jakou částku je třeba zálohově pro jeho objednání uhradit. Zálohu na takovéto zboží je možno uhradit formou úhrady zálohové faktury vystavené prodávajícím, za použití platební karty, služby PaySec, služeb mPeníze či ePlatby nebo splátkového prodeje za využití služeb společnosti Home Credit a.s. Jednotlivé tyto způsoby plateb jsou upraveny v čl. IV těchto Všeobecných obchodních podmínek pod body a) až e).

Prodávající je oprávněn individuálně stanovit pro určitého kupujícího podmínku dodání zboží pouze po uhrazení zálohové fakturu. Tento postup bude uplatněn zejména v případě špatné platební morálky kupujícího či jiných problémů s odběrem zboží kupujícím. V takovém případě i pro zboží, pro které podmínka předchozí úhrady zálohové faktury není pro jiné kupující stanovena, tato podmínka platí pro určitého kupujícího prodávajícího i v případě takovéhoto zboží.

Výše částky, kterou je předem třeba uhradit na základě zálohové faktury, bude u konkrétního zboží stanovena procentuelně z kupní ceny zboží v ceníku prodávajícího. Pokud bude v souladu s předchozím odstavcem stanovena prodávajícím u určitého kupujícího nutnost hradit předem zálohu k uskutečnění odběru zboží, bude výše této zálohy stanovena procentuelně v registraci kupujícího na internetovém obchodě prodávajícího, a o tomto bude současně s uvedením této skutečnosti v registraci kupujícího odeslán email na emailovou adresu kupujícího. Rozhodující je však okamžik uvedení této skutečnosti v registraci kupujícího.

Čl. V

Dodání zboží

Prodávající dodává zboží kupujícímu následujícími způsoby:

a) osobním odběrem zboží kupujícím na adrese sídla prodávajícího,

b) kurýrem společnosti PPL na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce či individuálně uzavírané kupní smlouvě,

c) poštovním balíkem na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce či individuálně uzavírané kupní smlouvě.


Při objednávce zboží přes internetový obchod prodávajícího je kupující uveden požadovaný způsob dodání zboží v jeho objednávce. Při uzavření individuální písemné kupní smlouvy bude způsob dodání zboží určen touto smlouvou. Pokud však způsob dodání zboží z nějakého důvodu určen nebude, má se za to, že dodání zboží bude realizováno osobním odběrem zboží kupujícím na adrese sídla prodávajícího, nebo způsobem dodatečně sjednaným písemnou formou (zejména emailem). Prvním dnem možného odběru zboží na adrese sídla prodávajícího v případě neurčení způsobu dodání zboží je poslední den dodací lhůty dle článku 6 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

V případě osobního odběru zboží kupujícím na adrese sídla prodávajícího nebude prodávajícím účtována žádná další částka za dodání zboží kupujícímu. Kupující registrovaní na internetovém obchodě prodávajícího mají dodání zboží v případě, že kupní cena takovéto jednotlivé objednávky a dodání zboží přesáhne částku 6.999,- Kč s DPH, na území celé České republiky zdarma. Pokud cena objednávky částku 6.999,- Kč s DPH nepřesáhne, je v takovém případě cena dodání zboží stejná jako v případě kupujících neregistrovaných na internetovém obchodě prodávajícího, jak je uvedeno dále.

Ostatním kupujícím v případě volby dodání zboží poštovním balíkem na dobírku či za využití služeb kurýra PPL s platbou na dobírku, bude k ceně zboží připočtena cena dodání zboží ve výši 149,- Kč s DPH. U těchto kupující bude také v případě dodání zboží poštovním balíkem či kurýrem společnosti PPL s jinou formou platby než dobírkovou připočtena k ceně zboží cena dopravy, která v takovém případě bude činit 89,- Kč s DPH.

Dodání zboží na území jiného státu, než je Česká Republika, musí být dojednáno individuálně formou emailové komunikace, nebo sjednáno v individuálně uzavřené písemné kupní smlouvě, a to včetně ceny dodání zboží. V takovém případě pak bude cena dodání zboží dojednána některou z těchto forem a neuplatní se sazba cen dodání zboží uvedená výše.

U všech výše uvedených způsobů dopravy platí, že jsou realizovány pouze ve všední den. Při dodání zboží na základě objednávek, kdy zboží má být odesíláno nebo může být odesíláno v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den.

Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů, nebo neposkytnutím dostatečné součinnosti kupujícím k uskutečnění předání zboží, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

V případě, že kupující si nevyzvedne objednané zboží na prodejně prodávajícího v dohodnutém ani nově stanoveném termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit 2. den po uplynutí náhradního termínu pro převzetí zboží, který prodávající kupujícímu sdělí, kdy je o tomto odstoupení povinen kupujícího informovat. Po dobu prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce přechází na tohoto nebezpečí škody, ztráty a zničení věci ve smyslu § 455 obch.zák.

Kupující-podnikatel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně, a případné vady zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hod. od převzetí zboží. Kupujícímu spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky.

Čl. VI

Dodací lhůty

Prodávající obvykle dodává kupujícím zboží do 1 až 30 dnů od okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím v případě objednávky formou internetového obchodu, nebo okamžiku uzavření kupní smlouvy v případě uzavírání kupní smlouvy individuálně (viz výše).

Závazný termín dodání zboží je však stanoven u konkrétního zboží v ceníku prodávajícího účinného v okamžik potvrzení objednávky prodávajícím či podpisu individuálně uzavírané kupní smlouvy. Tento termín je stanoven jako počet dní od potvrzení objednávky prodávajícím nebo uzavření individuální písemné kupní smlouvy, přičemž prvním dnem je den následující od takového okamžiku.

V případě, že strany dohodou dojednají jiný termín dodání zboží, má tato dohoda přednost před dodací lhůtou uvedenou v ceníku prodávajícího. Tato dohoda však může být uzavřena vždy pouze písemně, a to buď jako ustanovení individuálně uzavírané písemné kupní smlouvy, nebo emailovou formou, kdy jedna ze stran druhé navrhne sjednání odlišné dodací lhůty, než je uvedeno v ceníku prodávajícího, a druhá stanovení této dodací lhůty akceptuje.

Sjednání odlišné dodací lhůty, než jak je uvedeno v ceníku prodávajícího (dále jako jiná dodací lhůta), je možné také zejména v okamžik, kdy kupující učiní objednávku zboží, ohledně kterého má prodávající již v okamžik obdržení objednávky informace o nemožnosti dodání v termínu dle jeho ceníku. V takovém případě o tomto uvědomí kupujícího emailovou formou s návrhem jiné dodací lhůty či jiného řešení. Pokud takto navrženou jinou dodací lhůtu kupující akceptuje, bude jiná dodací lhůta platně sjednána. Pokud kupující s návrhem jiné dodací lhůty či jiného řešení do 10 dnů od odeslání uvědomění dle předchozí věty prodávajícím nevysloví souhlas, ruší se celá objednávka zboží od počátku bez jakýchkoliv sankcí pro kteroukoliv stranu.

V případě objednávky více kusů či druhů zboží platí pro veškeré zboží objednávané touto jedinou objednávkou dodací lhůta zboží, které má v ceníku prodávajícího či na základě dohody o jiné dodací lhůtě stanoveno dodací lhůtu nejdelší.
Prodávající neruší kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo vinou přepravce nebo vinou jiné třetí osoby.

V případě objednávek zboží či uzavírání kupních smluv v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude jako první den běhu dodací lhůty považován až nejbližší následující pracovní den.

V případě objednávky zboží, u kterého je možno jeho dodání pouze po uhrazení zálohové faktury, nebo je nutnost platby zálohové faktury předem stanovena pro konkrétního kupujícího (viz tyto Všeobecné obchodní podmínky čl. IV, zejména při předcházející platební nekázni kupujícího), počíná běžet dodací lhůta až okamžikem, kdy je celá výše zálohy v dispozici prodávajícího (tj. kdy již je předána finanční hotovost prodávajícímu nebo v případě bezhotovostního převodu připsána částka ekvivalentní výši zálohy na účet prodávajícího).

Čl. VII

Výhrada vlastnického práva

Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává veškeré prodávajícím nabízené a prodávané zboží ve vlastnictví prodávajícího, a to v souladu s ust. §601 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, nebo v případě kupujícího-podnikatele dle ust. §443 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Čl. VIII

Zrušení smlouvy, odstoupení od smlouvy, zánik smlouvy

Odstoupení od smlouvy a její zrušení obecně:

Strany mohou kdykoliv na základě oboustranné dohody zrušit mezi nimi již uzavřenou kupní smlouvu. Takováto dohoda může mít pouze písemnou formu, a může být uzavřena buď jakožto samostatně podepsaná dohoda o zrušení kupní smlouvy, nebo formou prokazatelné emailové komunikace mezi stranami, kdy jedna ze stran požádá o zrušení kupní smlouvy, a druhá strana toto akceptuje, přičemž v takovém případě budou mezi stranami také dojednány podmínky zrušení kupní smlouvy.

V případě, že v okamžik vůle stran zrušit kupní smlouvu takovouto oboustrannou dohodou je již kupujícím objednané zboží v jeho dispozici, je možné uzavřít tuto dohodu pouze písemně při současném předání (vrácení) tohoto zboží prodávajícímu, a to ve stejném stavu, jako byl stav, ve kterém toto zboží kupující od prodávajícího obdržel, a to včetně veškerých obalů a podobně. V případě splátkového prodeje však takováto dohoda o zrušení kupní smlouvy vyžaduje také písemný souhlas společnosti Home Credit a.s.

Odstoupení od smlouvy v případě nemožnost plnění, změny ceny zboží a v dalších zvláštních případech

V případě, že kupujícím podnikatelem objednané zboží nebude možné dodat, a plnění prodávajícího se tak stane nemožným vinou třetí osoby či nedostupností takového zboží způsobenou nikoliv přímo prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit. V případě dílčího nemožného plnění může prodávající odstoupit od smlouvy pouze v rozsahu tohoto nemožného plnění.

Je-li kupující podnikatel, prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy také tehdy, dojde-li k podstatné změně kupní ceny, za kterou prodávající zboží získává od svých dodavatelů, pokud tato změna ceny nebyla prodávajícímu známu v okamžik jeho potvrzení objednávky kupujícího. Podstatnou změnou kupní ceny dle předchozí věty se rozumí navýšení kupní ceny předmětného zboží o částku vyšší, než je ekvivalent 10% z ceny předmětného zboží, za kterou prodávající od svých dodavatelů zboží nakupuje, počítáno z této kupní ceny zboží před jejím navýšením. V případě dílčího navýšení kupní ceny dle tohoto odstavce (například navýšení ceny pouze u některého z kupujícím objednaného zboží) je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v rozsahu zboží, u něhož došlo k podstatné změně této kupní ceny.

Strany však v případě takovéto podstatné změny kupní ceny mohou písemně dojednat (formou emailové komunikace či podpisu samostatné dohody), že takovou dohodou mění kupní cenu zboží dodávaného v rámci mezi nimi uzavřené kupní smlouvy, a že za toto zboží tak kupující zaplatí od původní kupní smlouvy rozdílnou v dohodě dojednanou částku.

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že budou dány takové okolnosti, aby měl prodávající důvodné pochybnosti o právní nezávadnosti nabídky a prodeje zboží, které je předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Zejména pak půjde o případy, kdy prodávající zjistí, že zboží nemůže uvádět na trh bez souhlasu jeho předchozího majitele či majitele ochranné známky, která se na zboží vyskytuje, nebo se ukáže, že zboží vykazuje takové vady, že prodávající nebude schopen zajistit dodávku zboží v řádném stavu, jaký by takové zboží mělo mít, či že je dokonce zboží nebezpečné pro řádné použití.

V případě neobvyklých událostí, jako může být válečný stav, živelná pohroma, událost způsobující nemožnost dopravy či jiný závažný stav, který způsobí, že není možné řádně na trhu obchodovat, nebo jen v nepřiměřenými obtížemi, se pozastavují po dobu takového stavu dodací lhůty, a dny, ve kterých takový stav trvá, se tak nezapočítávají do dodací lhůty. V případě, že účel smlouvy díky takovémuto stavu bude ohrožen či zmařen, je prodávající také oprávněn odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy - spotřebitel

V případech uzavření kupní smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, to však pouze do 14 dnů od převzetí zboží. Platné odstoupení v této lhůtě vyžaduje doručení projevu vůle, který je v souladu s právními předpisy považován za projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy, a to do rukou prodávajícího do těchto 14 dnů od převzetí předmětného zboží. V takovém případě nebude spotřebitel za odstoupení od smlouvy nijak sankcionován, avšak ponese pouze své náklady spojené s projevem příslušné vůle či dopravou zboží spojenou s jeho vrácením prodávajícímu.

Spotřebitel je oprávněn využít tohoto práva například tím, že osobně doručí zboží na adresu sídla prodávajícího, nejlépe po předchozí telefonické dohodě, společně s projevem vůle od smlouvy odstoupit. Spotřebitel může také na své vlastní náklady zboží doručit na adresu sídla prodávajícího, a to také s projevem vůle od smlouvy odstoupit.

Spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy vrátí zboží v původním stavu, nepoškozené, včetně původního obalu, příslušenství, písemné dokumentace, návodu a podobně. Pokud bude zboží jakkoliv poškozeno či spotřebitel nevrátí prodávajícímu zboží kompletní, má prodávající nárok na náhradu způsobené škody či na úhradu za bezdůvodné obohacení, které spotřebiteli tímto vzniklo.

Na základě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží prodávající vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu předmětného zboží, a to ve většině případů do 7 dnů. Spotřebitel nemá nárok na vrácení ceny dodávky zboží, vzhledem k tomu, že v takový okamžik již byla prodávajícím cena dopravy zaplacena třetí osobě a tato doprava i zrealizována.

Spotřebitel však není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy týkající se zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, dále zboží, které bylo upraveno dle přání spotřebitele, u zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, a při koupi audio a video nahrávek a počítačových programů, pokud spotřebitel porušil jejich originální obal. Kupující také není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy týkající se koupě periodik, novin a časopisů.

V případě prodlení prodávajícího s plněním jeho závazku, tj. zejména s dodáním zboží, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, pokud prodávající nesplní svůj závazek ani v přiměřené dodatečné lhůtě.

Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší reklamační řád.

Odstoupení od smlouvy - kupující-podnikatel

V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží se toto prodlení považuje za nepodstatné porušení smlouvy ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
Odstoupení od smlouvy kupujícího-podnikatele musí mít písemnou formu a být doručeno do rukou prodávajícího. V případě, že kupující-podnikatel obdrží od prodávajícího informaci, že předmětné zboží již bylo odesláno kupujícímu-podnikateli, a tato informace se bude zakládat na pravdě, není kupující-podnikatel oprávněn odstoupit od smlouvy, i v případě, pokud bude v takovém případě již po vypršení standardní dodací lhůty předmětné objednávky, nebo i po vypršení dodatečné přiměřené lhůty.

V případě, že bude některou ze stran odstoupeno od smlouvy či smlouva jinak zanikne či vůbec nevznikne, přičemž zboží, které bude v takovém případě kupující-podnikatel vracet prodávajícímu již bude mít poškozený obal, byť pouhým otevřením obalu zboží, a nebude tak možné zboží prodat jako nepoužité a nové, má prodávající nárok na náhradu za toto znehodnocení zboží, přičemž výše náhrady bude vypočtena jako rozdíl mezi cenou nového zboží v internetovém obchodě prodávajícího a cenou, za kterou je možné toto částečně znehodnocené zboží prodat jako použité.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v případě, pokud kupující‑podnikatel neposkytuje součinnost při doručování zboží, přebírání poštovních či jiných zásilek, či pokud kupující-podnikatel neprovede řádně a včas platbu kupní ceny některého jím objednaného či odebraného zboží, byť v rámci jiné kupní smlouvy, od které bude prodávající odstupovat. Tímto není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody či ušlého zisku.

Čl. IX

Reklamace

Záležitosti spojené s reklamacemi, postup při reklamacích, rozpor mezi objednaným a skutečně dodaným zbožím řeší Reklamační řád společnosti Macley s.r.o., který je dostupný na této internetové adrese: http://www.kuptolevne.cz/prubeh-nakupu/reklamace/.

Čl. X

Přechod nebezpečí škody na zboží

V případě spotřebitele přechází na tohoto nebezpečí škody na zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo od přepravce, který dodání zboží do rukou spotřebitele provádí. V případě kupujícího-podnikatele přechází na tohoto nebezpečí škody na zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo od přepravce, který dodání zboží do rukou kupujícího‑podnikatele provádí, nebo okamžikem, kdy se kupující-podnikatel dostane do prodlení s převzetím zboží v souladu s ust. §455 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Čl. XI

Rozhodné právo

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy resp. Všeobecných obchodních podmínek, které určují obsah kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními obchodního zákoníku a občanského zákoníku v platném znění.

Čl. XII

Osobní údaje kupujících

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Čl. XIII

Doručování a komunikace

Kupující se zavazuje, že bude s prodávajícím komunikovat na emailové i poštovní adrese v registraci kupujícího na internetovém obchodě prodávajícího uvedené. Kupující se dále zavazuje, že v případě změny těchto adres neprodleně kontaktuje prodávajícího k učinění změny těchto adres v jeho registraci v internetovém obchodě. V případě individuálně písemně uzavřené smlouvy se kupující zavazuje komunikovat s prodávajícím na adresách v této smlouvě uvedených.

Pokud dojde ke změně emailové či poštovní adresy, či jiného údaje kupujícího uvedeného v jeho registraci v internetovém obchodě prodávajícího či uvedeného v individuálně uzavřené smlouvě, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu společně s uvedením nového správného údaje.

V případě, že prodávající zašle kupujícímu emailovou formou či poštovní formou na kupujícím uvedenou adresu listinu, projev vůle či jinou zásilku, považují se v případě neprokazatelného doručení takové listiny, projevy vůle a zásilky za doručené nejpozději desátého dne od odeslání.

V případě porušení závazků kupujícího podnikatele dle tohoto článku, zejména při neuvedení správné poštovní či emailové adresy či nekontaktování prodávajícího neprodleně po takové změně k uvedení informací prodávajícího do souladu se skutečností, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení závazku. Tuto smluvní pokutu může prodávající kupujícímu kdykoliv prominout, avšak slouží k eliminaci zbytečných nákladů prodávajícího na zasílání listin či zásilek na kupujícím uváděné neexistující adresy.

Čl. XIV

Zpětný odběr a recyklace

V souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, může kupující odevzdat použité elektronické zařízení na adrese sídla prodávajícího.

Ke každému elektronickému zboží nabízenému prodávajícím se dle zákona č. 185/2001 Sb. vztahuje povinný recyklační příspěvek, který je již v ceně zaúčtován a jeho výše je u každé ceny uvedena.

Čl. XV

Závěrečná ustanovení

Kupující, že se seznámil s celým obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, s jejich obsahem souhlasí, a to na základě své svobodné, skutečné a vážné vůle. Kupující také prohlašuje, že se seznámil i s Reklamačním řádem společnosti Macley s.r.o., který je uveřejněn na internetové adrese http://www.kuptolevne.cz/prubeh-nakupu/reklamace/ a že i s obsahem tohoto reklamačního řádu souhlasí.

Kupující souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami také prohlašuje, že má zájem na koupi zboží od prodávajícího a uzavření platné a účinné kupní smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou přístupné také z internetové adresy www.kuptolevne.cz. Prodávající je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky doplňovat i měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a změnami na trhu zboží.

Neplatnost některého ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek či některého ze smluvních ujednání mezi stranami nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Čl. XVI

Časová působnost

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 13.6.2011

V případě úpravy těchto Všeobecných obchodních podmínek a tím pádem vytvoření jejich nové verze budou při dalších objednávkách kupujícího na internetovém obchodě poskytnuty k odsouhlasení nové Všeobecné obchodní podmínky, a to od okamžiku jejich vstupu v platnost.