Reklamace

Tip na usnadnění reklamace:

Krok 1

Po přihlášení na hlavní stránce se Vám zobrazí uživatelské rozhraní (po pravé straně, šedé barvy). V tomto uživatelském menu klikněte na "Nahlášení závady výrobku..."

Krok 2

Momentálně jste se ocitli na stránce "Vaše objednávky". Pro nahlášení závady je nutné rozkliknout ID (číslo) objednávky.

Krok 3

Po rozkliknutí ID objednávky se Vám zobrazí detail objednávky. V tomto detailu vidíte všechny informace o objednávce. Pokud sjedete pod šedou lištu, uvidíte tlačítko "závada". Na toto tlačitko klikněte a dostanete se do okna, kde závadu můžete nahlásit.

Krok 4

Do pole "Popis závady" popíšete Vaši závadu. Jakmile máte vše sepsáno, klikněte na tlačítko "Odeslat servisní závadu". Tímto tlačítkem se závada odeslala naším administračním pracovníkům.

Krok 5

Jakmile naši zaměstnanci na tuto závadu odpoví, budete informováni emailem, jak dále postupovat. K tomuto statusu se můžete dostat samozřejmě i ze svého on-line účtu.

Krok 6

Jakmile náš zákaznický team prověří opravu, zašle pro Vaše porouchané zboží svoz, který zajišťuje služba DPD. Od této doby můžete sledovat stav své reklamace on-line. Celý proces reklamace Vám zabere paŕ kliknutí.

Upozornění

Doporučujeme výrobek před vyzvednutím naší přepravní společností řádně zabalit.

 

Tento reklamační řád upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující právo na zajištění bezplatné opravy výrobku zakoupeného u společnosti:

Macley s.r.o.
Marie Podvalové 920/3
Praha 9 - Čakovice
IC: 24716219
( dále jen prodejce ) v rámci výrobcem stanovené záruky.

Zaplacením a převzetím věci se stává kupující vlastníkem věci.

Záruční doba začíná datem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba trvá 24 měsíců od data prodeje.

Není-li k výrobku přiložen záruční list, platí záruční doba od data na prodejním dokladu.

Není-li uvedno jinak!

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada a výrobek nemůže být řádně používán a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho opravu.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé zaviněním kupujícího. O nárocích kupujícího vyplývajících z rozporu s kupní smlouvou při převzetí zboží rozhodne vždy autorizovaný servis.

Záruční reklamace se nevztahují na závady vzniklé:

  1. nesprávným užíváním v rozporu s návodem k použití
  2. nedovoleným zásahem do přístroje
  3. živelnou katastrofou

Na záručním listě nesmí být údaje přepisovány, takový záruční list pozbývá platnosti! Stejně tak nesmí být přepisována faktura – daňový doklad.

Záruční reklamaci lze uznat při prokázání těchto skutečností:

  1. Vada se vyskytla v záruční době (datum na zár. listu, datum na prodejním dokladu)
  2. Vada nevznikla špatným zacházením či zaviňením kupujícího.

Reklamace nebude uznána nebude-li nějaká z výše uvedených podmínek splněna.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne nahlášení závady, pokud se zákazník s prodejcem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový, začne běžet záruční doba k novému výrobku znovu od převzetí nové věci. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravně.